— Joby pre developerov, dizajnérov, kreatívcov, marketérov, non-tech

+ Pridať job
👋 Pre firmy Firmy
Go back Späť

GDPR

Ochrana osobných údajov je pre nás v spoločnosti pretlak s. r. o. nesmierne dôležitá. Spracúvanie osobných údajov realizujeme plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej v texte aj „Nariadenie“ alebo GDPR“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“ alebo „zákon o ochrane osobných údajov“).

V súlade so zásadou transparentnosti, vyjadrenej v čl. 5 Nariadenia, sme pre vás zadefinovali jasné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracúvania osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je spol. pretlak s. r. o., so sídlom Františka Švantnera 1181/5, Banská Bystrica, 974 01, IČO: 52 310 965, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 36285/S.

Kontaktný email: pre@pretlak.sk

Samostatnými prevádzkovateľmi sú tiež naši obchodní partneri, ktorí sú inzerentmi pracovných ponúk na tomto portáli.

Tieto zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na:

  1. osoby, ktoré reagujú na pracovné ponuky zverejnené na webstránke www.pretlak.sk,
  2. osoby, ktorým pomáhame s hľadaním zamestnania, napr. prostredníctvom zverejnenia životopisu po zaregistrovaní sa na naše webstránke,
  3. používateľov webovej stránky pretlak.sk,
  4. zástupcov našich klientov a obchodných partnerov,
  5. osoby, ktorých osobné údaje využívame k našim marketingovým aktivitám

Nižšie uvedené pravidlá spracovania osobných údajov opisujú kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, účely a právne základy, ktoré sú podmienkou zákonnosti spracúvania osobných údajov, okruhy osôb, lehoty uchovávania, ako aj všetky ďalšie nevyhnutné informácie v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia.

Dôležité informácie:

Osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať niekoľkými spôsobmi. Napríklad prostredníctvom našej webovej stránky – použitím kontaktného formulára, zaregistrovaním súkromného účtu fyzickej osoby, nahraním životopisu do našej databázy, zaregistrovaním súkromného účtu právnickej osoby, v mene ktorej konáte; prostredníctvom zmluvy, ak ste naším obchodným partnerom alebo iným spôsobom, uvedeným nižšie.

V závislosti od povahy vzťahu s Vami, konkrétneho účelu a právneho základu, môžeme zhromažďovať vybrané osobné údaje, ktorých rozsah zodpovedá týmto skutočnostiam.

1. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára „Mám záujem“, ktorým uchádzač o zamestnanie reaguje na konkrétnu pracovnú ponuku

Medzi základné služby poskytované Prevádzkovateľom, patrí možnosť prostredníctvom našej webstránky reagovať na konkrétne pracovné ponuky zverejnené našimi obchodnými partnermi. Uvedené záujemca zrealizuje prostredníctvom tlačidla „Mám záujem“ a následnom vyplnení kontaktného formulára.

Pri tomto spôsobe spracúvania vašich osobných údajov dochádza k spracúvaniu vášho mena, priezviska, emailovej adresy a ďalších údajov, ktoré v kontaktnom formulári uvediete a ktoré môžu mať povahu osobných údajov. Vzhľadom k tomu, že prílohou predmetnej správy môže byť váš životopis, motivačný list alebo iný dokument, môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto dokumentoch.

Spoločnosť pretlak s. r. o. odporúča uchádzačom o zamestnanie ako dotknutým osobám, aby životopisy a ostatné dokumenty zasielané našim obchodným partnerom (inzerentom pracovnej ponuky) prostredníctvom našej webstránky, obsahovali len osobné údaje v rozsahu profesijného životopisu, resp. v rozsahu, ktorý inzerent pracovnej ponuky výslovne vyžaduje. Zasielanie osobných údajov vo väčšom rozsahu nemusí byť v súlade so zamýšľaným účelom a tým ani so zásadou minimalizácie údajov, vyjadrenou v čl. 5 Nariadenia.

Odpovede zaslané uchádzačom prostredníctvom kontaktného formulára inzerentovi pracovnej ponuky, sú spracúvané spoločnosťou pretlak s. r. o., a to výlučne za účelom poskytnutia pomoci pri hľadaní zamestnania (uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu), alebo za účelom spätného kontaktovania uchádzača v prípade, ak inzerentovi neboli údaje (napr. životopis) riadne doručené, napr. z technyckých príčin, alebo ich príslušný software vyhodnotil ako nevyžiadanú poštu (SPAM).

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je podmienené vašim súhlasom. Ak nám súhlas so spracovaním osobných údajom neposkytnete, nebudeme o vás spracúvať žiadne z vyššie uvedených osobných údajov, avšak nebudeme môcť byť nápomocní v prípadoch, ako je napr. nedoručenie vášho životopisu nášmu obchodnému partnerovi z dôvodu technickej alebo softvérovej chyby či zlého nastavenia užívateľského rozhrania.

Za vyššie uvedeným účelom spol. pretlak s. r. o. spracúva vaše osobné údaje v rozsahu zaslanom konkrétnemu inzerentovi, po dobu troch mesiacov, ak ste neregistrovaným užívateľom. Ak patríte medzi užívateľom registrovaných na našom portáli, spracúvame vaše údaje po dobu osemnásť mesiacov. Inými slovami, spol. pretlak s. r. o. uchováva odpovede zaslané záujemcami o prácu našim obchodným partnerom po dobu troch, resp. osemnástich mesiacov, ak ste nám na takéto spracovanie osobných údajov dali súhlas.

Dobu 3, resp. 18 mesiacov považujeme vzhľadom na konkrétny účel za primeranú, pričom vychádza z nami doteraz nadobudnutých skúseností. Počas tejto doby nie je predpoklad, že sa zásadným spôsobom zmenia vaše odborné a kvalifikačné predpoklady, schopnosti a skúsenosti, alebo že dôjde k takej zmene vašich kontaktných údajov, ktorá nám znemožní vaše spätné kontaktovanie.

Spracúvanie osobných údajov môže trvať aj kratšiu dobu, ako tri, resp. osemnásť mesiacov. A to v prípade, keď ako dotknutá osoba odvoláte svoj súhlas s ich spracúvaním. Súhlas môžete odvolať elektronicky na emailovej adrese pre@pretlak.sk, písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom našej webstránky vo vašom súkromnom profile, ak ste registrovaným užívateľom.

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov našimi obchodnými partnermi, na ktorých pracovnú ponuku reagujete a ktorí vo vzťahu k vám ako dotknutým osobám vystupujú v pozícii samostatného prevádzkovateľa, uvádzame, že títo podmienky spracúvania vašich údajov upravujú samostatne, nezávisle od nás.

Vo všeobecnosti však platí zásada, že vašou reakciou na konkrétnu pracovnú ponuku vstupujete do tzv. predzmluvných vzťahov (vykonávate úkony smerujúce k uzatvoreniu pracovnej zmluvy ale niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), pričom takto poskytnuté údaje je možné spracúvať v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebnú dobu, aj bez vášho súhlasu. Pokiaľ si prajete, aby vašu žiadosť o zamestnanie, resp. životopis náš obchodný partner spracúval po dlhšiu dobu, napr. za účelom zaevidovania do svojej databázy uchádzačov o zamestnanie, budete mu musieť za tento účel poskytnúť váš súhlas.

Účelom našich obchodných partnerov inzerujúcich na našej webstránke, je získanie vhodnej pracovnej sily v podobe zamestnanca, pričom tieto osoby nie sú oprávnené spracúvať vaše údaje na iný účel.

2. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom životopisu, zaradením do databázy životopisov

Ďalšou zo služieb, ktorú vám ako záujemcom o prácu poskytujeme a pri ktorej dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je možnosť zaradiť váš životopis, motivačný list, príp. aj ďalšie dokumenty súvisiace s predmetným účelom, do našej databázy uchádzačov o zamestnanie, resp. do našej databázy životopisov.

Túto službu môžete využiť elektronicky, prostredníctvom našej webstránky, vytvorením si svojho osobného účtu.

Účelom spracúvania vašich údajov je výlučne poskytnutie pomoci vám, ako záujemcom o prácu, nájsť si vhodné zamestnanie. Z tohto dôvodu je naša spoločnosť oprávnená poskytnúť alebo sprístupniť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom (potenciálnym zamestnávateľom).

Dobu, počas ktorej budú osobné údaje v rozsahu vášho životopisu a príslušných dokumentov (zverejnených vo vašom profile) poskytnuté našim obchodným partnerom, môžete priamo ovplyvniť vy ako dotknuté osoby a teda táto doba závisí výlučne od vás. Vo svojom súkromnom profile má každý užívateľ možnosť aktivovať alebo deaktivovať sprístupnenie/poskytnutie/zverejnenie svojich údajov a tým umožniť alebo znemožniť prípadným zamestnávateľom prístup k nim.

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je podmienené vašim súhlasom. Dobu, počas ktorej budú vaše údaje prístupné našim obchodným partnerom, ovplyvníte priamo vy vo vašom profile. Doba, počas ktorej budú vaše osobné údaje spracúvané nami ako prevádzkovateľom, je ohraničená nasledovne. Ako užívateľ nášho portálu máte kedykoľvek možnosť svoj osobný účet deaktivovať (zrušiť), alebo môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolať súhlas môžete elektronicky na emailovej adrese pre@pretlak.sk, písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom našej webstránky vo vašom súkromnom profile.

Zároveň platí, že po uplynutí 18 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia do vášho účtu, budú vaše osobné údaje anonymizované, čím prestávajú byť osobnými údajmi a spol. pretlak s. r. o. ich môže ďalej využívať výlučne na štatistické účely.

Dobu 18 mesiacov považujeme vzhľadom na konkrétny účel za primeranú, pričom vychádzame z nami doteraz nadobudnutých skúseností. Počas tejto doby nie je predpoklad, že sa zásadným spôsobom zmenia vaše odborné a kvalifikačné predpoklady, schopnosti a skúsenosti.

Životopisy uložené v našej databáze životopisov musia pre splnenie svojho účelu zahŕňať minimálne jeden kontaktný údaj, informáciu o najvyššie dosiahnutom vzdelaní, zadefinovanie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú máte záujem a určenie lokality, v ktorej hľadáte prácu. Uvedenie ďalších osobných údajov je výlučne na vás a v zásade súvisí s konkrétnym pracovným odvetvím, v ktorom hľadáte prácu.

Spoločnosť pretlak s. r. o. odporúča uchádzačom o zamestnanie ako dotknutým osobám, aby vo svojich osobných účtoch nezverejňovali osobné údaje, ktoré v súlade s čl. 9 Nariadenia, spadajú do tzv. osobitnej kategórie údajov (údaje o zdraví, náboženskej či politickej príslušnosti, údaje o bezúhonnosti a pod.). Rodné číslo taktiež nepatrí medzi údaje, ktoré by váš potenciálny zamestnávateľ potreboval vedieť pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu.

3. Osobné údaje našich obchodných partnerov, ak sú fyzickými osobami, alebo ich zamestnancov, ak sú právnickými osobami

V súvislosti so službami, ktoré vám, našim obchodným partnerom poskytujeme, môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov vašich zamestnancov, pokiaľ sú títo uvedení ako kontaktné osoby pre záujemcom v prácu, príp. priamo vás, ak ste fyzickými osobami.

Rozsah osobných údajov využívaných pre tento účel je definovaný v § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov a môže byť tvorený menom a priezviskom (vrátane titulov), e-mailovou adresou, telefónnym číslom a pracovným zaradením.

Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Tieto údaje budú spracúvané najdlhšie 10 rokov od doručenie poslednej objednávky Klienta, po tomto období údaje budú definitívne vymazané.

4. Cookies

Nakoľko v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme vás ako dotknutú osobu informovať o podmienkach spracúvania osobných údajov aj týmto spôsobom.

Cookies sú krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené). Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies späť na webový server, ktoré si pred tým uložil na počítači používateľa. Tzv. Session cookies majú krátku životnosť a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.

Naša webstránka spracúva súbory cookies tým spôsobom, že umožňuje rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia a zapamätať si ich voľby pri otváraní nového okna. Prostredníctvom cookies môžeme tiež merať návštevnosť webstránky alebo sledovať spôsob jej využívania užívateľmi a tým skvalitňovať a prispôsobovať naše služby poskytované prostredníctvom tejto stránky, čo je v zásade aj účelom využívania súborov cookies.

Právnym základom spracúvania osobných údajom prostredníctvom súborov cookies je výlučne váš súhlas. V tejto súvislosti však upozorňujeme na § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“ Zároveň vám však ponúkame tiež možnosť udeliť alebo neudeliť súhlas so spracúvaním cookies, aj priamo na našej webstránke prostredníctvom pop-up okna.

5. Práva dotknutých osôb

A) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Ako dotknutá osoba máte prívo získať od nás informácie (potvrdenie) o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, ako aj právo na prístup k týmto údajov, za podmienok definovaných v čl. 15 Nariadenia

B) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ak sú tieto nesprávne, príp. máte právo na ich doplnenie, ak sú neúplné, za podmienok definovaných v čl. 16 Nariadenia.

C) Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Ako dotknutá osoba máte za splnenia podmienok definovaných v čl. 17 Nariadenia právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Realizáciu tohto práve sme však povinní dôkladne posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 Nariadenia. Napr. nie sme povinní vašej žiadosti vyhovieť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, plnenie zmluvy, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

D) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Ako dotknutá osoba máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 Nariadenia.

E) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR.

F) Právo namietať podľa čl. 21 GDPR.

G) Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas môžete nasledovne:

H) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

6. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Doba spracúvania vašich osobných údajov závisí od konkrétneho účelu, na ktorý ich spracúvame.

Doby spracúvania údajov sú priebežne uvádzané v tomto dokumente. Ak v texte vyššie nie je uvedené inak, doby spracúvania sú nasledovné:

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Ak osobné údaje spracúvame na účel vedenia účtovníctva, sú tieto uchovávané po dobu 10 rokov.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, poskytnuté na účely konkrétneho výberového konania tretím osobám (našim obchodným partnerom) ako adresátom vašich údajov, nemôžu byť spracúvané dlhšie, ako po dobu do ukončenia výberového konania. Za dodržanie uvedenej lehoty však zodpovedá tretí subjekt ako samostatný prevádzkovateľ.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, poskytnuté na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie u tretích osôb, budú uchovávané po dobu uvedenú v súhlase , resp. do odvolania súhlasu. Za dodržanie uvedenej lehoty však zodpovedá tretí subjekt ako samostatný prevádzkovateľ

7. Zasielanie noviniek o dianí na našom portáli:

Pre zasielanie noviniek o dianí na našom portáli, či už vám, ktorí na našej webstránke hľadáte vhodnú pracovnú príležitosť, alebo vám, ktorí ste našimi obchodnými partnermi, využívame ako právny základ oprávnený záujem, ktorý je v zmysle recitálu 47 Nariadenia za splnenia určitých podmienok vhodným právnym základom. Vo väčšine prípadov však ako právny základ využívame váš súhlas.

8. Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, t.j. do krajín mimo EÚ a EHP (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island). Všetky servery, ktoré pre našu činnosť využívame, sa nachádzajú na území EÚ a EHP; väčšina z nich je na území Slovenskej republiky.

9. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Pretlak s. r. o. ako prevádzkovateľ vašich údajov, pri ich spracúvaní nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Tieto podmienky nadobudli platnosť 1.9.2018.

Navrch stránky To top