— Joby pre developerov, dizajnérov, kreatívcov, marketérov, non-tech

+ Pridať job
Go back Späť

GDPR

Pretlak s.r.o. ako prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) vám na 100% garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien.

Cookies

Pri použití webových stránok www.pretlak.sk môže dochádzať k ukladaniu súborov cookies (drobných súborov, ktoré zabezpečujú sledovanie aktivity užívateľa na webstránkach) na elektronickom zariadení, pomocou ktorého užívateľ (vy) k týmto stránkam pristupuje. Podmienky ukladania a spracúvania cookies sú nasledovné:

Zabezpečenie webstránky

Web www.pretlak.sk používa pri akomkoľvek pripojení užívateľa a prenose akýchkoľvek údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom počas ich prenosu na internete a pozmeňovanie takýchto údajov tretími osobami. Databázy prevádzkovateľa obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najmodernejšími technickými štandardmi.

Kontaktné údaje

Užívateľ pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.pretlak.sk môže kontaktovať prevádzkovateľa a poskytnúť mu svoje osobné údaje na účely spätného kontaktovania.

Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku

V prípade prejaveného záujmu záujemcu o pracovnú ponuku je potrebné vyplniť textové polia obsahujúce osobné údaje uchádzača o pracovnú ponuku a ktoré sú povinné a nevyhnutné pre správne fungovanie Pretlaku. Patria sem: Meno a priezvisko, e-mailová adresa, motivačný list, životopis alebo portfólio.

Všetky tieto osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred odoslaním formuláru vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas Prevádzkovateľovi na spracovanie svojich Osobných údajov.

Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Prevádzkovateľ na základe súhlasu Dotknutej osoby a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené vo formulári použiť pre vlastné potreby a/alebo sprístupniť/poskytnúť svojim Obchodným partnerom resp. spoločnostiam inzerujúcich na webe www.pretlak.sk

Osobné údaje uvedené vo formulári Dotknutej osoby sa sprístupňujú/poskytujú Obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom Internetovej stránky, a to v nevyhnutnej dobe trvania maximálne však 3 mesiace odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Osobné údaje uvedené vo formulári neprístupné a uchované v Databáze pre prípad ich opätovného sprístupnenia/poskytnutia Dotknutou osobou.

Sprístupnenie/Poskytnutie týchto údajov je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný Osobné údaje definitívne vymazať.

Osobné údaje v životopisoch

V prípade, že Dotknutá osoba prostredníctvom Internetovej stránky Pretlak pošle Inzerentovi svoj životopis spolu prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky dáva Inzerentovi súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do výberového procesu pre daného Klienta. Výberový proces predstavuje nie len proces pre výber zamestnanca pre zverejnenú pracovnú pozíciu, ale možnosť Klienta v priebehu trojročného obdobia od udelenie súhlasu spracúvať osobné údaje uchádzača, a v prípade osloviť ho pre výberové konanie pre inú vhodnú pracovnú pozíciu.

Životopisy uložené v Databáze životopisov zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.

Pri poskytovaní služieb pretlak s.r.o. ako aj Obchodný partner majú postavenie Prevádzkovateľa, konajú voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Účelom spracúvania osobných údajov pre Obchodných partnerov je „Nájsť nového kolegu“. Obchodný partner osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel.

Prevádzkovateľ prostredníctvom Internetovej stránky poskytne informácie podľa čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona dotknutým osobám. Pričom právnym základom spracúvania osobných údajov pre Prevádzkovateľa je súhlas dotknutej osoby.

Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinní podľa čl. 14 Nariadenia a § 20 Zákona plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

Newsletter

Užívateľ – dotknutá osoba pri svojej návšteve a ďalšom používaní webových stránok www.pretlak.sk môže prevádzkovateľovi poskytnúť svoje osobné údaje. K poskytnutiu osobných údajov užívateľa môže dôjsť pri dobrovoľnej registrácii k odberu newsletteru za pomoci takej e-mailovej adresy, z ktorej možno určiť jeho totožnosť, alebo pri dobrovoľnom vyplnení kontaktného formulára spojeného s vybraným obsahom webových stránok.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Nevyhnutnou podmienkou spracúvania osobných údajov užívateľa prevádzkovateľom na účel zasielania newsletteru je udelenie súhlasu užívateľa so spracúvaním osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu a zasielaním marketingových správ, pričom tento súhlas je jediným právnym základom spracúvania údajov poskytnutých užívateľom (e-mailovej adresy).

Poučenie o právach dotkutej osoby

Práva užívateľa v súvislosti s ochranou osobných údajov upravujú najmä ustanovenia článkov 12 až 22 GDPR, v znení neskorších zmien. Ako užívateľ máte najmä právo na základe písomnej alebo e-mailovej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi (e-mail: pre@pretlak.sk) požadovať:

  1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, prístup k Vašim osobným údajom a informáciám o nich, ako aj opravu týchto údajov,
  2. obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, najmä ak sú nesprávne,
  3. vymazanie Vašich osobných údajov, najmä ak pominul účel ich spracúvania alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním,
  4. prenesenie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi v štrukturovanej a strojovo čitateľnej podobe.

Rovnako máte právo písomným oznámením alebo e-mailom (na adresu pre@pretlak.sk):

  1. kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov, s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, ak sa spracúvanie osobných údajov vykonáva na základe súhlasu, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná,
  2. ak sa spracúvanie osobných údajov nevykonáva na základe Vášho súhlasu, namietať proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej osobnej situácie alebo ak máte podozrenie, že sa údaje spracúvajú nezákonne.

Máte tiež právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu pre Slovenskú republiku, sťažnosť alebo podnet na prešetrenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Práva užívateľa a/alebo člena môžu byť obmedzené, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného predpisu, ich uplatnením by bola porušená ochrana užívateľa alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.

Tieto podmienky nadobudli platnosť 1.9.2018.

Newsletter

Navrch stránky To top