pretlak

Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenníkMagazínNOVÉ

Go back Späť

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov udelený podľa čl. 6 a 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „Zákon“, „zákon č. 18/2018 Z.z.“, alebo „zákon o ochrane osobných údajov“)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: pretlak s.r.o.

Sídlo: Františka Švantnera 1181/5, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 52 310 965

(ďalej aj „prevádzkovateľ“)

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá si vytvorí osobný účet na webstránke www.pretlak.sk a sprístupní/zverejní tak svoje osobné údaje verejnosti (návštevníkom webstránky).

(ďalej aj „dotknutá osoba“)

Týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne udeľujem spol. pretlak s. r. o. ako prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu životopisu, motivačného listu, fotografie a ďalších sprístupnených/zverejnených dokumentov na webstránke. Rozsah osobných údajov je tiež daný definovaným on-line formulárom v osobnom profile dotknutej osoby.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je pomoc pri sprostredkovaní práce, pri jej hľadaní a tým aj pri uplatnení sa na trhu práce.

DOBA SPACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu vymedzenom vyššie, udeľujem prevádzkovateľovi na dobu v trvaní osemnásť mesiacov od posledného prihlásenia sa do môjho osobného účtu. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov alebo po uplynutí doby podľa predchádzajúcej vety bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov, t.j. ich vymazanie a odstránenie zo všetkých dátových úložísk. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu, zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIÁCIÁM

Prevádzkovateľ takýto prenos neuskutočňuje.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje dotknutej osoby budú sprístupnené/zverejnené prostredníctvom internetu (našej webstránky) širokej verejnosti, tzn. návštevníkom webstránky. Môžu byť tiež sprístupnené poskytovateľovi webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov, ako aj poskytovateľovi IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu).

ZODPOVEDNÁ OSOBA

V súlade s čl. 37 Nariadenia, prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

Tento dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa alebo zaslaním emailu na [email protected] Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva formu automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 Zákona. Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby (ak je prevádzkovateľom určená) alebo podaním podnetu dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Navrch stránky To top