pretlak

Pracovné ponukyFreelanceriFirmyNOVÉCenník

Go back Späť

Podmienky používania

Pred použitím web stránky PRETLAK (ďalej len "web") prevádzkovanej spoločnosťou pretlak s.r.o. (ďalej len "My","my" alebo "nás" a“naše") si prečítaj pozorne tieto Podmienky používania ( "Podmienky", "Podmienky používania").

Tvoj prístup a používanie služby sú podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok.Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, užívateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú tento web.

Svojim prístupom alebo uskutočnením akejkoľvek aktivity pomocou tohto webu súhlasíš s týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíš s akoukoľvek časťou Podmienok potom službu nemôžeš používať. Bohužiaľ.

Poskytovateľ služieb

Tento web (jeho zobrazovanie a využívanie funkcionalít) je prevádzkovaný spoločnosťou pretlak s.r.o. so sídlom Františka Švantnera 1181/5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 310 965, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vl.č.36285/S (ďalej len "prevádzkovateľ")

Naším hlavným poslaním je spojiť hľadačov kreatívnej práce s tými, ktorí prácu ponúkajú.

Okrem adresy sídla našej spoločnosti nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy pre@pretlak.sk.

Popis webu

Web zhromažďuje pracovné ponuky a s nimi súvisiace informácie (miesto výkonu práce, pozícia, plat) z kreatívneho prostredia. Sú to najmä ponuky od reklamných agentúr, dizajnérskych štúdií, či vývojárskych spoločností. Definícia "kreatívneho prostredia" nie je presne definovaná, v prípade pochybností nás neváhajte kontaktovať.

K webu prináleží aj Facebook stránka a skupina.

Užívateľ na webe uvidí zoznam aktuálnych pracovných ponúk s preklikom na originálny zdroj ako napríklad web zadávateľa či iné digitálne médium. My ako prevádzkovatelia zodpovedáme za to, že daná ponuka bude relevantná, aby zodpovedala filozofii celého webu. Avšak, nezodpovedáme za webovú stránku/adresu, ktorá bola zadaná ako koncová (to, kam sa užívateľ s nášho webu preklikne).

Informácie pre zadávateľa inzerátu

Zverejnením obsahu na našom webe nám dávaš právo a licenciu zhromažďovať, ukladať, používať, upravovať a meniť (v prípade, že nebude inzerát v súlade s Pravidlami pre nahrávanie inzerátu), verejne ukazovať, verejne zobrazovať, reprodukovať a distribuovať taký obsah, ďalej tento obsah šíriť prostredníctvom služieb tretích osôb ako sú Facebook, Instagram, Twitter, Google+ či iné sociálne siete a obdobné platformy, zaradiť obsah medzi naše propagačné a marketingové materiály v akejkoľvek forme, ktorá umožňuje šírenie obsahu, a to aj na komerčné účely umiestňovania našich služieb a produktov alebo služieb a produktov našich klientov na trhu ako aj na účely nekomerčného charakteru, do PR článkov, správ, reportov, ako ilustračné foto alebo obdobný materiál, a to tak osobitne, ako aj spolu s iným obsahom či textom alebo fotografiami, a to tak úplne, ako aj len čiastočne, v originálnej, alebo aj upravenej podobe (ďalej len "licencia"). Každým ďalším použitím služby pri tvojom opätovnom prihlásení sa do nej nám licenciu v aktuálne platnom rozsahu špecifikovanú vyššie dávate opätovne aj vo vzťahu k obsahu, ktorý si do služby umiestnili v minulosti, ako aj k obsahu, ktorý do služby umiestniš kedykoľvek v budúcnosti. Zostávajú vám všetky tvoje práva k obsahu, ktorý odošleš, zverejní alebo zobrazíš, alebo prostredníctvom webu poskytneš a ostávaš plne zodpovední za ochranu práv k tomuto obsahu. Súhlasíš s tým, že licencia zahŕňa právo pre nás, aby tvoj obsah bol poskytnutý k dispozícii ostatným užívateľom služby, ktorí môžu tiež využiť tento obsah v súlade s týmito podmienkami. Poskytujete nám licenciu zdarma na dobu neurčitú. S výnimkou akéhokoľvek obsahu chráneného pravidlami a právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a s výnimkou práv vyplývajúcich z kogentných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov, nie je dovolené zrušenie alebo akékoľvek obmedzenie licencie, ktorá už bola udelená.

Súhlasíš s tým, že ku dňu, ku ktorému stratíme oprávnenie na poskytovanie webu alebo práva k dielu, prostredníctvom ktorého je služba prevádzkovaná, prechádzajú všetky práva z licencie na nového poskytovateľa služby za účelom zabezpečenia hladkého nepretržitého fungovania služby.

Potvrdzuješ, že: (i) obsah je tvoj (tento obsah vlastníte), alebo máte právo využívať ho a udeliť nám práva a licencie, ako je uvedené v týchto podmienkach, a (ii) zverejnenie svojho obsahu na alebo prostredníctvom služby neporušuje práva na súkromie, práva na ochranu osobnosti, autorské práva, zmluvné práva alebo iné práva akejkoľvek osoby. Porušenie vyššie uvedených vyhlásení a záruk môže mať za následok okamžité ukončenie tvojho účtu v rámci nášho webu a / alebo odstránenie obsahu, ktorý je predmetom takéhoto porušenia.

Berieš na vedomie, že aj v prípade, ak z tvojej strany dôjde k vymazaniu zverejneného obsahu v rámci webu, uvedené nemá vplyv na licenciu a na zákonnosť použitia obsahu v súlade s licenciou a Podmienkami používania v období pred vymazaním obsahu, resp. odvolaním súhlasu so spracúvaním týchto údajov a nie sme povinní materiály, príspevky a ani iné zverejnenia, v ktorých bol na základe licencie zverejnený Vami poskytnutý obsah, vymazať a ani inak zničiť.

Pridávanie inzerátu

  1. Pridávaj inzerát iba v prípade, že máš podobné aktivity na starosti v danej firme alebo ťa o to, niekto poveril
  2. Dbaj na to, aby všetky údaje boli vyplnené správne
  3. Pridávaj iba také inzeráty, ktoré sa dajú zaradiť medzi "kreatívne". V prípade, že si nebudeš istý, či sem daná ponuka patrím, neváhaj nás kontaktovať

Po pridaní ponuky máme 24 hodín na to, aby sme si tvoju ponuku overili, skontrolovali a následne uverejnili v zozname ponúk na webe. Platnosť inzerátu je 30 kalendárnych dní.

V prípade, že nastala nejaká chyba alebo zadané údaje sa nám zdajú nesprávne, v čo najkratšom čase kontaktujeme zadávateľa a údaje upravíme/doplníme/vymažeme. Vyhradzujeme si však právo neuverejnenia pracovnej ponuky v prípade, že je v rozpore s našimi pravidlami a podmienkami vyššie, a to bez predošlého upozornenia.

Vymazanie inzerátu

Ak chcete svoj inzerát vymazať/upraviť skôr ako uplynie jeho doba platnosti, neváhajte nás kontaktovať na pre@pretlak.sk.

Obmedzenie zodpovednosti

My, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti, v žiadnom prípade nenesieme zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, neočakávané, následné alebo dodatočne vyvolané škody alebo penalizácie, vrátane, no nie len ušlé zisky, straty dát, straty úžitkov, dobrého mena či dobrej povesti alebo iných nehmotných strát, ktoré vyplývajú z (i) vášho prístupu ku alebo použitia alebo neschopnosti pristupovať alebo používať službu; (ii) akéhokoľvek konania alebo akejkoľvek tretej strany v rámci nášho webu alebo z obsahu, ktorý takáto osoba na web umiestnila; (iii) akéhokoľvek materiálu získaného v rámci webu; a/alebo (iv) neautorizovaného prístupu, použitia alebo pozmeňovania vašich vstupov alebo obsahu na webe, a to ani na základe záruky, alebo z titulu zmluvného záväzku, porušenia záväzku (vrátane porušenia z nedbanlivosti) alebo vyplývajúcej z právnych predpisov alebo právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli informovaní o možnosti vzniku takýchto škôd alebo nie, a to aj v prípade, že tu stanovená náprava nesplní svoj základný účel.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo na základe nášho vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. V prípade ich podstatnej revízie sa budeme snažiť zverejniť obsah pripravovaných zmien aspoň 45 dní vopred pred ich vstupom do platnosti. To, čo predstavuje podstatnú zmenu, bude určené podľa nášho uváženia. Oznámenie bude vykonané prostredníctvom nášho webu v "pätičke".

Tým, že vstúpite na stránky PRETLAK alebo používate tento web po tom, čo tieto revízie nadobudnú platnosť, súhlasíte, že ste viazaní zmenenými Podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými Podmienkami, prosím, prestaňte používať tento web.

Upozornenie

Tvoje používanie webu je výhradne na tvoje vlastné nebezpečenstvo. Web je v prevádzke na báze "ako je" a "ako je prístupná" a je poskytovaná bezodplatne. Služba je poskytovaná bez záruky akéhokoľvek druhu, či výslovnej alebo implicitnej, vrátane, ale nie výhradne, bez explicitných alebo implicitných záruk jej komerčného využitia, jej vhodnosti na konkrétny účel, alebo záruk za to, že jej používaním nemôžete porušiť svoj určitý záväzok alebo sa dostať do rozporu s Vašimi záväzkami.

My, pridružené spoločnosti ani naši dodávatelia nezaručujeme, že a) služba bude fungovať bez prerušenia, bezpečne, alebo že bude k dispozícii v určitom čase alebo mieste; b) budú opravené všetky alebo niektoré jej chyby alebo nedostatky; c) služba je bez vírusov alebo iných škodlivých zložiek; alebo d) že služba splní vaše požiadavky a/alebo predstavy.

Rozhodné právo

Tieto Podmienky sa riadia a interpretujú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s vylúčením jej kolíznych noriem.

Nevyužitie práva alebo určitých ustanovení týchto Podmienok sa nebude považovať za zrieknutie sa týchto práv na našej strane. Ak niektoré ustanovenia týchto Podmienok budú prehlásené za neplatné alebo nevynútiteľné súdom, zostávajú ostatné ustanovenia týchto podmienok v platnosti. Tieto Podmienky tvoria úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa nášho webu a jeho využitia z tvojej strany, a nahrádzajú všetky predchádzajúce zmluvy a/alebo dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami uzavreté a ktoré sa týkajú webu a jeho využitia.

Súčasťou týchto Podmienok sú tiež naše Zásady ochrany osobných údajov.

Kontakt

V prípade akýchkoľvek nejasností nás ihneď kontaktujte na pre@pretlak.sk.

Tieto podmienky nadobudli platnosť 1.9.2018.

Navrch stránky To top